Talentové zkoušky

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019:

 

Hudební obor: 21. – 25. 5. 2018  od 13.00 do 16.30 hod. v hlavní budově ZUŠ Slaný, Politických vězňů 1160

– přípravná hudební výchova pro žáky 5 leté

– přípravné studium včetně nástroje pro žáky 6 leté

– základní studium pro starší žáky ZŠ a SŠ

 

Taneční obor: 23. a 24. 5. 2018  v čase od 14.00,  15.00 a 16.00 hod. na tanečním sále E.Beneše 99, Slaný

– pouze přípravné studium pro děti 5 – 6 leté

 

Výtvarný obor: 21. – 24. 5. 2018  od 13.00 do 16.30 hod. ve třídě VO E. Beneše 528

– přípravná výtvarná výchova pro žáky 5 – 6 leté

– základní studium pro starší žáky ZŠ a SŠ

 

Požadavky ke zkouškám:

Do ZUŠ lze přijmout žáka na základě vykonání talentové zkoušky. Zájemci o studium se dostaví k zápisu ve vypsaných termínech a budou přijímáni do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

 

Hudební obor

– zazpívat jednoduchou píseň

– zopakovat zahraný tón, případně krátkou melodii

– rytmické cítění – vytleskat zadaný rytmus

– předpoklady dítěte ke studiu

 

Výtvarný obor

Nakreslit obrázek na zadané téma (pohádka, zvířátko, rodina, …). Případně přinést domácí práce.

– rozvržení a využití daného formátu

– správné zachycení proporcí

– soustředěnost, samostatnost

– práce s výtvarnými prostředky, barevné vyjádření

 

Taneční obor

– pohybové schopnosti (ohebnost, motorika)

– rozlišení tempa, vytleskání rytmu

– orientace v prostoru

– improvizace na hudbu

– jednoduchá gymnastika

 

Všeobecné informace

– přijímání žáků do naší školy a studium se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb., školním řádem a platným školním vzdělavacím programem (web školy, stránky MŠMT)

– množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, možnostmi jednotlivých tříd a oborů

– o přijetí žáka ke studiu rozhoduje na základě doporučení přijímací komise a výsledku talentové zkoušky ředitel školy

– o výsledku talentové zkoušky bude zákonný zástupce vyrozuměn e-mailem a další informace budou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vestibulu školy

– přijatý žák je během studia povinen absolvovat dle závazného školního vzdělávacího plánu (ŠVP) předměty odpovídající oboru a ročníku

– vyučování probíhá dle ŠVP v rozsahu přesně předepsaného počtu hodin, dle rozvrhu, upozorňujeme na důležitost Vašeho rozhodnutí a opravdovost Vašeho zájmu o studium vedle studia na ZŠ nebo SŠ apod.

– jedná se o systematické a ucelené vzdělávání, ne pouze o hru na zvolený nástroj nebo zpěv

– vzdělávání je vedeno kvalifikovanými pedagogy, specialisty na daný předmět

– o postupu žáka do dalšího ročníku, či stupně, rozhodují postupové zkoušky před komisí na konci školního roku

– studium I. a II. stupně je zakončeno absolventskou zkouškou nebo formou veřejného vystoupení

Back to top