V souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí zákonný zástupce žáka se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci na talentové zkoušky.

     Údaje z registračního formuláře budou vymazány do 30. 6. příslušného roku.

     V rámci talentové zkoušky vyplní zákonný zástupce žáka přihlášku ke studiu, seznámí se se zpracováním osobních údajů žáka, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se žáka uvedeného v přihlášce nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ – zejména pro propagaci a prezentaci školy. Autorská práva v těchto případech náleží škole. Tento souhlas poskytuje zákonný zástupce na dobu časově neomezenou, přičemž bere na vědomí, že jej může kdykoliv písemně odvolat. Údaje je organizace oprávněna zpracovávat či evidovat i po skončení studia za účelem archivace.

Back to top