Nebyly nalezeny žádné obrázky

PRO NOVÉ ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ I. i II. CYKLU PLATÍ UČEBNÍ PLÁNY PODLE NOVÉHO ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OD ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 – VIZ ŠVP ZUŠ SLANÝ

 

Do hudebního oboru jsou přijímány děti na základě talentových zkoušek.  Podmínkou přijetí je dovršení 5 let věku k 1. 9. příslušného školního roku. Děti z MŠ navštěvují přípravnou hudební výchovu (PHV 1). Děti z 1. tříd ZŠ navštěvují přípravné studium (PS2 a PHV2), kde vedle přípravné hudební výchovy již studují také nástroj nebo jiný obor, který si vyberou. Základní umělecká škola ve Slaném nabízí pestrou paletu nástrojů:

klavír, elektrické klávesové nástroje, housle, viola, violoncello, zobcové flétny, příčná flétna, klarinet, saxofony, trubka, pozoun, baskřídlovka, lesní roh, kytara, elektrická kytara, basová kytara, akordeon, bicí nástroje, sólový zpěv.

Součástí hudebního oboru je výuka hudební nauky (1. – 5. roč.) a komorní hry (od 4. roč.).

– PHV a HN (Stanislava Macáková, Miloslava Dragounová)

 

Charakteristika jednotlivých hudebních oddělení

Oddělení dechových nástrojů

Oddělení dechových nástrojů nabízí výuku na dřevěné dechové nástroje (zobcové flétny, příčná flétna, klarinet, saxofon a fagot) a žesťové dechové nástroje (trubka, pozoun, tenor a lesní roh).

S výukou hry na sopránovou zobcovou flétnu lze začít již od šesti let, kdy je možné tento nástroj brát jako přípravný pro další z výše uvedených dechových nástrojů, nebo se žák tomuto nástroji může věnovat intenzivně v I. stupni, který trvá 7 let a ve II. stupni, který trvá 4 roky. U ostatních výše uvedených dechových nástrojů se začíná s výukou v 9 – 10ti letech věku dítěte. S přihlédnutím k tělesné vyspělosti lze studovat 4 roky v I. stupni a 4 roky ve II. stupni.

Výuka a zvládnutí hry na dechový nástroj je vždy podmíněno dispozicemi žáka pro daný hudební nástroj.

Uplatnění hry na tyto nástroje je jak ve hře sólové, tak také v komorní a orchestrální hře.

Za oddělení dechových nástrojů Jitka Budilová

 

Oddělení strunných nástrojů

„Cvičit krátce, ale správně kolikrát stačí, než hodiny špatného hraní.“

„Chci hrát na housle.“   Začíná cesta společné práce učitele a žáka. Když se potká opravdu velké chtění s příjemnou atmosférou ve výuce a pravidelné cvičení, na jakýkoli hudební nástroj se naučí hrát každý. Od prvních krůčků získávání základních návyků přirozeného držení nástroje a uvolněného těla se žák seznamuje s jednoduchými písněmi a skladbami.

Učí se již od začátku rozlišovat správnost svého snažení a udržovat kultivovanost tónu, který tvoří. Je třeba žáka často chválit, neb hra na hudební nástroj je z hlediska mozkové činnosti nejnáročnější. Důležité je, aby žák pociťoval svoje pokroky a uvědomoval si, co je třeba ještě vylepšit.

Nemusíme zdůrazňovat význam hudby v našem životě, ale při hře na hudební nástroj se žák učí soustavné činnosti, soustředěnosti, smyslu pro estetické vnímání světa a pozitivně zasahuje do jeho života. Potlesk na koncertě je nejkrásnější odměna pro každého muzikanta.

Strunné oddělení zahrnuje výuku hry na kytaru, elektrofonickou kytaru, housle, violu a violoncello. Výuka probíhá ve dvou cyklech. První je sedmiletý, druhý čtyřletý. Ideální věk zahájení studia je kolem 6. roku v přípravném studiu. Oba cykly končí absolventským vystoupením žáka.

Za strunné oddělení Lenka Machová

 

Oddělení klávesových nástrojů – hra na klavír, elektronické klávesové nástroje

Hra na klavír – délka studia:   I. cyklus  7 ročníků – absolutorium I. cyklu, II. cyklus  4 ročníky – absolutorium II. cyklu.

Hra na keyboard -délka studia: I. cyklus  4 ročníky – absolutorium I. cyklu, II. cyklus  4 ročníky – absolutorium II. cyklu.

Začínáme v přípravné hudební výchově, která je průpravou k vlastnímu studiu, kde se hravým způsobem ověřují a upevňují předpoklady a zájem o studium. V hlavním předmětu se žáci učí zvládnout technické a výrazové prvky nástroje. Seznamují se postupně s hudební literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti ve čtení z listu, upevňují si svou paměť a pronikají do základů studia jednoduchých doprovodů a improvizace.

Důležitou složkou každého hudebníka je průprava k souhře, ať již jde o 4-ruční hru, hru v souborech a komorních seskupeních.

Pro všechny absolventy je cílem dosáhnout takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na svůj nástroj a studovat nové skladby.

Po celý školní rok pořádáme interní večírky, třídní přehrávky a školní koncerty. Také se pravidelně zúčastňujeme soutěží žáků základních uměleckých škol vypisovaných každoročně MŠMT.

Každý školní rok se těšíme na nové žáčky, které budeme učit poznávat hudební svět.

Za klavírní oddělení Ivana Šebková

 

Oddělení bicích nástrojů a akordeonu

Posláním ZUŠ v hudebním oboru je poskytnout žákům, kteří projevili zájem a mají předpoklady ke studiu hudby. Na naší škole se učí hra na bicí nástroje. Učební obor je rozdělen na 7 let základního studia I. stupně a 4 roky studia II. stupně. Řádným studiem hry na bicí nástroje je naučit hře na jeden z nejdůležitějších nástrojů celé obsáhlé řady bicích nástrojů – na malý bubínek. Pak následuje přechod na bicí soupravu, která má široké využití – např. sólová hra, hra ve skupině bicích nástrojů nebo hra v hudební skupině – funkce doprovod. Součástí studia hry na bicí nástroje v ZUŠ je i hra na percusní nástroje a xylofon.

Za oddělení bicích nástrojů  Jan Jirotka

Hře na akordeon se na naší škole učí 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni. Je to nástroj, který plní v hudebním životě funkci jak sólového nástroje, tak doprovodného i souborového. S výukou je možno začít v 7mi letech. Uplatnění hry na tyto nástroje je možné ve hře sólové, komorní i orchestrální.

Učitel hry na akordeon     Jaroslav Krasničan

 

Oddělení pěvecké hlasové výchovy

Lidský hlas je nejdokonalejší nástroj, který dokáže rozeznít jak vysoké tóny (soprán, koloraturní soprán, tenor, kontratenor), tak hluboké tóny (baryton, bas). Ve středních tóninách zpívá mezzosoprán a alt. V divadle můžeme ještě slyšet dramatický nebo lyrický soprán, podle toho, o jakou roli se jedná.

Na naší škole se vyučuje pěvecká hlasová výchova od cca 5ti let věku dítěte, kdy žáček absolvuje nejprve všeobecnou přípravnou hudební výchovu (PHV) a poté se věnuje sólovému zpěvu 7 let v I. stupni a 4 roky ve II. stupni. Každý stupeň zakončuje žák absolventským vystoupením.

Vyučuje se zde klasický zpěv, který je základem jak pro operní zpěv, tak pro muzikálové a populární zpěváky. Podle dispozic žáka se pak rozhoduje, který styl pro něho bude ten nejlepší a vždy se řídíme dle individuality každého jednotlivce. Nedílnou součástí výuky je i komorní a sborový zpěv.

Se vzděláním na základní umělecké škole se žáci mohou hlásit na střední umělecké školy – konzervatoře, pedagogické školy apod. a nezřídka bývají přijati. Zpěváci nacházejí uplatnění též v komorních souborech a sborech širokého zaměření. Nutno podotknout, že vždy potřebují základ klasického zpěvu, ať už se budou věnovat opeře, muzikálu či populáru.

Zpěv je velmi žádaným artiklem jak na různých vystoupeních v divadlech, koncertních sálech a kulturních zařízeních, tak na soutěžích, pořádaných ministerstvem školství a dašlími zájmovými organizacemi.

Pěvecká hlasová výchova má na naší škole dlouholetou tradici a žáci zůstávají věrni svému koníčku (často i profesně) i v dospělosti, kdy se zapojují do souborů jak v České republice, tak v zahraničí. Nebo si jen tak zpívají doma pro radost sobě i svým dětem, ve kterých tak již od útlého věku pěstují lásku ke zpěvu a k hudbě jako takové.

Za pěvecké oddělení Štěpánka Taišlová

 

Oddělení PHV a HN

PHV – přípravná hudební výchova je určena dětem 6ti letým, které chodí do 1. třídy ZŠ a dětem předškolního věku, tzn. 5ti letým. Vyučuje se 1 hodinu (45 min. týdně). Děti z MŠ mají 1 hodinu týdně PHV. Děti z 1. tříd ZŠ navštěvují 1 hodinu PHV a 1 hodinu nástroje nebo zpěvu. Tato hodina probíhá individuálně nebo ve skupinách po dvou žácích.

Cílem PHV je podchytit hravou formou zájem dětí o hudbu a soustavně rozvíjet hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Dále podněcovat tvořivost v činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových.

HN – hudební nauka je neodmyslitelnou součástí výuky v hudebním oboru. Pro dobrého hudebníka je stejně důležitá jako psaní, čtení a gramatika pro spisovatele. Hudební nauka je povinná od prvního do pátého ročníku. Je to samostatný předmět s vlastními cíli, specifickými formami práce a metodikou. Učivo je rozděleno na základní a doplňující. Začátkům hudební teorie se žáci učí již v PHV a v HN učivo rozvíjí a doplňují. Posláním předmětu je celkové utváření žákovy osobnosti, rozvíjení hudebních dovedností, návyků a teoretických znalostí. Výuka probíhá jednou týdně po dobu 45 minut.

Za PHV a HN Stanislava Macáková

Další informace získáte u vedení školy nebo u jednotlivých vedoucích oddělení

Back to top