Vítá Vás Základní umělecká škola Slaný

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Počet oborů, velikost

Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160, poskytuje vzdělávání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném s celkovou kapacitou 780 žáků. Základní umělecká škola má tři odloučená pracoviště ve Slaném a jedno odloučené pracoviště ve Zlonicích, kde vyučuje v oborech hudebním a výtvarném. 

 

Historie a současnost

Slánská hudební škola vznikla ze soukromého podnětu a odkazu Františka Kašpara Brožovského. Byla založena 8. ledna 1838 a patří k nejstarším hudebním školám v Čechách. Do roku 1866 se vyučovalo v piaristické koleji, v prostorách ochotně poskytnutých řádovými bratry. V roce 1931 postavila Městská spořitelna na své náklady budovu pro hudební školu. Svému účelu byla slavnostně odevzdána 11. října 1932. Budova slouží dodnes. V roce 1961 se hudební škola mění v Lidovou školu umění a v roce 1990 na Základní uměleckou školu. V dnešní době je školou tříoborovou s oborem hudebním, tanečním a výtvarným.

 

Základní umělecká škola nabízí:

 - v hudebním oboru: hru na flétnu zobcovou a příčnou, hru na housle, violoncello, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, klavír, elektrické klávesové nástroje, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, akordeon, bicí nástroje a pěveckou hlasovou výchovu.

 - v tanečním oboru: současný tanec, klasický tanec, lidový tanec, taneční praxi a taneční průpravu.

 - ve výtvarném oboru: plošnou tvorbu, prostorovou tvorbu, objektovou a akční tvorbu a dějiny kultury - teoretický předmět.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je složen z kvalifikovaných pedagogů v průměrném věku 48 let a je přibližně rovnoměrně rozdělen na muže a ženy. Část pedagogů se mimo pedagogické práce věnuje i další profesionální umělecké činnosti.

 

Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Škola pravidelně realizuje Taneční setkání ZUŠ Středočeského. Projekty v rámci regionální a mezinárodní spolupráce v součanosti škola pravidelně nerealizuje.

 

Vybavení školy a její podmínky

K výuce ve Slaném je zajištěno průměrně 27 učeben pro individuální výuku, učebna hudební nauky s interaktivní tabulí, taneční sál, 2 učebny pro výtvarný obor a hudební sál. Škola disponuje hudebními nástroji, které může žákům bezplatně zapůjčit.

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE

 

Zaměření školy

- gramotné zvládání nástrojové hry, tance a výtvarných technik

- žáci své dovednosti využijí v různých komorních souborech různého zaměření - různého žánru, propojenost hudebního, tanečního a výtvarného oddělení při společných kulturních akcích

- pravidelná prezentace žáků na veřejnosti - upevňování zdravého sebevědomí žáků

- utváření uměleckého názoru a vkusu, utváření mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, respektu a toleranci

- vštěpování zodpovědného přístupu při studiu v jednotlivých oborech ZUŠ v dosažení cílených výsledků

- všestranné rozvíjení talentu, které je možno dále rozvíjet na školách uměleckého zaměření

 

Vize školy

ZUŠ - nepostradatelnou součástí slánského regionu v oblasti kultury, umění a vzdělanosti - centrum vzdělanosti v oborech hudebním, výtvarném a tanečním

- výchova mladé generace, která bude mít vztah k uměleckým hodnotám a bude je předávat dalším generacím

- studium na ZUŠ je součástí všeobecné vzdělanosti, které obohacuje duševní život, utváří charakterové vlastnosti a rozvíjí estetické cítění.