CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Počet oborů, velikost

Základní umělecká škola, Slaný, Politických vězňů 1160, poskytuje vzdělávání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném s celkovou kapacitou 780 žáků. Základní umělecká škola má tři odloučená pracoviště ve Slaném a jedno odloučené pracoviště ve Zlonicích, kde vyučuje v oborech hudebním a výtvarném.

 

Historie a současnost

Slánská hudební škola vznikla ze soukromého podnětu a odkazu Františka Kašpara Brožovského. Byla založena 8. ledna 1838 a patří k nejstarším hudebním školám v Čechách. Do roku 1866 se vyučovalo v piaristické koleji, v prostorách ochotně poskytnutých řádovými bratry. V roce 1931 postavila Městská spořitelna na své náklady budovu pro hudební školu. Svému účelu byla slavnostně odevzdána 11. října 1932. Budova slouží dodnes. V roce 1961 se hudební škola mění v Lidovou školu umění a v roce 1990 na Základní uměleckou školu. V dnešní době je školou tříoborovou s oborem hudebním, tanečním a výtvarným.

 

Základní umělecká škola nabízí:

– v hudebním oboru: hru na klavír, akordeon, elektrické klávesové nástroje, hru na housle, violu, violoncello, hru na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hru na trubku, pozoun, baskřídlovku, lesní roh, hru na kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, hru na bicí nástroje a pěveckou hlasovou výchovu.

– v tanečním oboru: taneční průpravu, současný tanec, taneční praxi, skupinovou praxi, klasický tanec a lidový tanec.

– ve výtvarném oboru: přípravnou výtvarnou tvorbu, výtvarnou tvorbu, výtvarnou kulturu, plošnou tvorbu, prostorovou tvorbu, objektovou a akční tvorbu a dějiny kultury – teoretický předmět.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je složen z kvalifikovaných pedagogů v průměrném věku 48 let a je přibližně rovnoměrně rozdělen na muže a ženy. Řada pedagogů se mimo pedagogické práce věnuje i další profesionální umělecké činnosti.

 

Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Škola pravidelně realizuje Taneční setkání ZUŠ Středočeského kraje. Projekty v rámci regionální a mezinárodní spolupráce v současnosti škola pravidelně nerealizuje.

 

Vybavení školy a její podmínky

K výuce ve Slaném je zajištěno průměrně 30 učeben pro individuální výuku, učebna hudební nauky s interaktivní tabulí, taneční sál, 2 učebny pro výtvarný obor a hudební sál. Škola disponuje hudebními nástroji, které může žákům bezplatně zapůjčit.

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE

 

Zaměření školy

– gramotné zvládání nástrojové hry, tance a výtvarných technik

– žáci své dovednosti využijí v různých komorních souborech různého zaměření – různého žánru, propojenost hudebního, tanečního a výtvarného oddělení při společných kulturních akcích

– pravidelná prezentace žáků na veřejnosti – upevňování zdravého sebevědomí žáků

– utváření uměleckého názoru a vkusu, utváření mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, respektu a toleranci

– vštěpování zodpovědného přístupu při studiu v jednotlivých oborech ZUŠ v dosažení cílených výsledků

– všestranné rozvíjení talentu, které je možno dále rozvíjet na školách uměleckého zaměření

 

Vize školy

ZUŠ – je nepostradatelnou součástí slánského regionu v oblasti kultury, umění a vzdělanosti – centrum vzdělanosti v oborech hudebním, výtvarném a tanečním

– výchova mladé generace, která bude mít vztah k uměleckým hodnotám a bude je předávat dalším generacím

– studium na ZUŠ je součástí všeobecné vzdělanosti, které obohacuje duševní život, utváří charakterové vlastnosti a rozvíjí estetické cítění.

 

Back to top